10

Thông Báo về việc công khai danh sách thanh toán tiền chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 của Chính phủ đối với viên chức năm 2022 – 2023

Thông báo về việc công khai danh sách thanh toán tiền chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 của Chính phủ đối với viên chức năm 2022 – 2023