1

Trung tâm Y tế huyện Lai Vung kiểm tra công tác Cải cách hành chính, công tác quản lý và các hoạt động đối với trạm Y tế xã, thị trấn năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 2024/KH-TTYT ngày 22 tháng 11 năm 2022, về việc kiểm tra hoạt động Y tế tuyến cơ sở năm 2022. Trung tâm Y tế huyện Lai Vung tổ chức kiểm tra tại 12 trạm Y tế xã, thị trấn trực thuộc từ ngày 19/12/2022 đến ngày 26/12/2022.

Nhằm đánh giá việc thực hiện, chấp hành quy định, các hướng dẫn thực hiện
trong công tác: Cải cách hành chính; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nhân lực; công tác khám chữa bệnh, công tác phòng chống dịch bệnh và công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí; bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã và cơ sở Y tế Xanh – Sạch – Đẹp.

Thành phần tham gia đoàn kiểm tra gồm: Đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế, lãnh đạo các khoa, phòng và bộ phận tham mưu làm công tác Cải cách hành chính.

Qua kết quả thực hiện kế hoạch, đoàn đã thu thập được dữ liệu để đánh giá các vấn đề công tác quản lý tài chính, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí cần hỗ trợ; những thiếu sót về công tác cải cách hành chính cần hoàn thành; về công việc chuyên môn trong khám, chữa bệnh… Sau mỗi buổi làm việc với đơn vị, lãnh đạo đoàn đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và duy trì những mặt ưu điểm./.

                                                                Hoài Ân – Trung tâm Y tế huyện Lai Vung