10

Trung tâm Y tế huyện Lai Vung tiến hành kiểm tra hoạt động y tế tuyến cơ sở năm 2018

     Nhằm đánh giá chất lượng và hiệu quả công tác khám chữa bệnh, công tác phòng chống dịch bệnh và công tác quản lý y tế, thực trạng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nhân lực của các trạm Y tế 12 xã, thị trấn huyện, từ đó làm cơ sở để đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 các xã đạt tiên tiến về Y học cổ truyền và trạm Y tế đạt theo bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2020, đề ra phương hướng thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu quan trọng của ngành y tế các xã trong 6 tháng cuối năm. Trung tâm Y tế huyện Lai Vung đã tiến hành tổ chức  giám sát hoạt động y tế tuyến cơ sở 6 tháng đầu năm 2018.

    Trên cơ sở đó trung tâm Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra với các thành viên gồm Ban giám đốc, lãnh đạo khoa, phòng, cùng các viên chức quản lý chương trình trình y tế. Nội dung kiểm tra căn cứ vào bảng kiểm của Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến 2020 ban hành theo Quyết định số 4667/QĐ – BYT của Bộ Y tế ngày 07 tháng 11 năm 2014, bên cạnh đó là giám sát và chấm điểm thực tế quản lý và thực hiện theo từng nội dung các chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế và Cơ sở Y tế Xanh-Sạch-Đẹp.

    Thời gian tiến hành giám sát là từ ngày 26 đến ngày 10/10/2018 (02 xã/ngày) thời gian giám sát buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 00, buổi chiều 14 giờ 00.

    Thông qua hoạt động kiểm tra cuối năm về cơ bản các xã đã hoàn thành tốt các tiêu chỉ kiểm tra theo bộ Tiêu chí, tuy nhiên vẫn còn một số xã tình hình Xanh – Sạch – đẹp vẫn chưa được cải thiện so với 6 tháng đầu năm. Qua đó đoàn đã tiến hành đánh giá, nhắc nhở các xã, thị trấn khắc phục những khuyết điểm, bố sung những nội dung còn thiếu, chưa đạt nhằm thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch trong năm 2019

    Kiểm tra công tác y tế năm 2018 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của ngành y tế tại các xã, thị trấn trong 01 từ đó có những chấn chính phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hoàn thành tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế theo Bộ tiêu chí và quan trọng hơn hết là nâng cao hiệu quả công tác phòng trị và khám chữa bệnh, phục vụ tốt nhu cầu của người dân trên địa bàn toàn huyện./.

Phòng Công Tác xã Hội