21

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Ngày 27/11/2023 đến 03/12/2023)

Thời gian Nội dung Người tham dự Địa điểm Ghi chú
Thứ 2  (ngày 27/11/2023) Trực lãnh đạo ngày 27/11/2023 Bs Vũ Kim Long TTYT Lai Vung  
7 giờ 30 Giao ban ngày BGĐ, đại diện trưởng phó khoa, phòng, tua trực Hội trường TTYT  
Thứ 3 (ngày 28/11/2023) Trực lãnh đạo ngày 28/11/2023 Bs Lê Nguyễn Hoàng Lynh TTYT Lai Vung  
7 giờ 30 Giao ban ngày BGĐ, đại diện trưởng phó khoa, phòng, tua trực Hội trường TTYT  
Thứ 4 (ngày 29/11/2023) Trực lãnh đạo ngày 29/11/2023 Bs Nguyễn Việt Cường TTYT Lai Vung  
7 giờ 30 Giao ban ngày BGĐ, đại diện trưởng phó khoa, phòng, tua trực Hội trường TTYT  
Thứ 5 (ngày 30/11/2023) Trực lãnh đạo ngày 30/11/2023 Bs Vũ Kim Long TTYT Lai Vung  
7 giờ 30 Giao ban ngày BGĐ, đại diện trưởng phó khoa, phòng, tua trực Hội trường TTYT  
Thứ 6 (ngày 01/12/2023) Trực lãnh đạo ngày 01/12/2023 Bs Lê Nguyễn Hoàng Lynh TTYT Lai Vung  
7 giờ 30 Giao ban ngày BGĐ, đại diện trưởng phó khoa, phòng, tua trực Hội trường TTYT  
Thứ 7 (ngày 02/12/2023) Trực lãnh đạo ngày 02/12/2023 Bs Vũ Kim Long TTYT Lai Vung  
Chủ nhật (ngày 03/12/2023) Trực lãnh đạo ngày 03/12/2023 Bs Nguyễn Trọng Nguyên TTYT Lai Vung